Thông báo phát bằng Tốt nghiệp CĐN 2008-2011

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁNG
Từ 8h00 đến 11h00  
CHIỀU
Từ 13h30 đến 16h00
THỨ 4
28/12/2011
CĐN CGKL 08
CĐN SCCK 08
CĐN HÀN 08
CĐN KTML 08
CĐN Ô TÔ 08A
CĐN Ô TÔ 08B
CĐN ĐCN 08A 
CĐN ĐCN 08B
THỨ 5
29/12/2011
CĐN ĐTCN 08A
CĐN ĐTCN 08B
CĐN QTM 08A
CĐN QTM 08B
CĐN KTSCLRMT 08A
CĐN KTSCLRMT 08B

CĐN 2007 THI LẠI
 
II. LƯU Ý:

Khi đến nhận bằng Tốt nghiệp, SV trình thẻ HSSV và nộp bản phô-tô các chứng chỉ A Anh văn, A Tin học (SV phải mang bản chính để phòng Đào tạo đối chiếu).

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng cho HSSV vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần kể từ tháng 3/2012.

Phòng Đào Tạo
 

Trang chủ